CHÀO THUA

Tranh vui " CHÀO THUA" của Trương Tuần.

alt    

Chịu các bác giỏi nghề chế biến
Món ôi thiu thành món tiến vua
Dân chúng em như gà sống thiến
Dưng mà đã đến lúc chào thua...

 

  Nguồn:   http://www.trannhuong.com/news_detail/8943/CHÀO-THUA

  
  

honglam

Gửi anh lê Trường Hưởng

Dân quốc doanh là vậy
Chỉ ăn theo nói leo
biến việc không thành có
Chuột cũng trở thành mèo

Lê Trường Hưởng

Thế mới là...mậu dịch
Hàng sẵn cứ bán thôi
Không định nghĩa tùy thích
Mác-Trên đã gắn rồi

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4834','go5veecl6t5oeacgaq7jt2f6t0','0','Guest','0','54.198.96.198','2018-08-14 17:13:31','/a293235/chao-thua.html')